آیا نیاز به کود جداگانه ای برای بوته های ابلق هست؟ یا نه؟

.

دوست عزیزی پرسیده:
آیا نیاز به کود جداگانه ای برای بوته های ابلق هست؟ یا نه؟
چون این سوال ممکن است سوال خیلی از بنفشه بازان باشد در اینجا مطرح میکنم و کمی هم بیشتر راجع به بوته های ابلق و میزان ابلقی صحبت میکنم.:
کود گلدهی پریسا برای بالا بردن میزان ابلقی بوته های ابلق کاملاً مناسب و کافی میباشد و نیاز به معرفی کود جداگانه ای نیست.
در مواردی که بهر دلیل میزان ابلقی کم شده است کود گلدهی پریسا را بجای ماهی یکبار هر ۱۵ روز یکبار بدهید تا ابلقی زیاد تر شود وبعد برگردید به همان روش معمول یعنی کود بنفشه آفریقایی پریسا هر نوبت آبیاری و کود گلدهی پریسا ماهی یکبار فقط
لطفاً افراط نکنید.