غیر قابل رقابت تخفیف ویژه پاییزی

اطلاعیه مهم

غیر قابل رقابت
با قیمت رقابتی به صادرات نزدیک میشویم و چون:
چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است!
قیمت ها را برای شما عزیزان باز هم پایین میآوریم!
بوته بالغ گلدار ۲۰۰۰۰ تومنی
با همان کیفیت و در همان گلدان سفید و با زیر گلدانی مجانی
با ۱۵% تخفیف میشود ۱۷۰۰۰ تومن

۶ بوته انتخاب کنید و با ۲۵% تخفیف ۹۰۰۰۰ تومان بپردازید.

گیاهچه رشد کرده و جا افتاده باز هم با همان کیفیت و در همان گلدان سفید
از ۱۲۰۰۰ تومن با بیش از ۱۷% تخفیف میشود ۱۰۰۰۰ تومان
۶ بوته انتخاب کنید و بابیش از ۳۰% تخفیف فقط ۵۰۰۰۰ تومان بپردازید.
دستتان سبز دلتان شاد