فروش ویژه کلوم نه آ

گلدار در گلدان ۶ ، قیمت : ۴۵ هزار تومان

گلدار در گلدان ۱۰ ، قیمت : ۶۰ هزار تومان

بدون گل در گلدان ۱۰ ، قیمت : ۳۰ هزار تومان

بدون گل در گلدان ۶ ، قیمت : ۱۵ هزار تومان