میزان ابلقی بنفشه های آفریقایی ابلق

.

میزان ابلقی بنفشه آفریقایی ابلق هر چقدر زیاد تر باشد قدرت تهیه غذای بوته کم میشود تا جایی که از شدت ابلقی بوته دچار کمبود مواد غذایی شده و در نهایت بوته سفید یکرنگ شده و بسمت مرگ میرود.
چه عواملی باعث کم شدن میزان ابلقی بنفشه آفریقایی میشود:
۱ – کود ازته
استفاده از کود ازته، کودی که ازت بالا دارد ، بوته را بیشتر سبز کرده از میزان ابلقی میکاهد.
از کود متعادل استفاده کنید.( کود بنفشه آفریقایی ازته)
۲ – دمای بالا
دمای بالا باعث کم شدن میزان ابلقی تا حد صفر میشود.
دمای محیط را در حد ۱۸-۲۳ در شب و ۲۱ -۲۶ در روز نگهدارید.
۳ – نور زیاده از حد
نور بیش از اندازه، ساعات طولانی ، برگهای ابلق را تا حد سبز مطلق سبز میکند.
از نور خوب متعادل استفاده کنید.
در استفاده از نور مصنوعی از زمان ۸ – ۱۲ ساعت استفاده کنید
همپالگی های عزیزم
دستتان سبز دلتان شاد