تلفن همراه : 09121950237
تلفن ثابت : 01144853655

همکاران گلخانه پریسا

پریسا پروین مهر

پریسا پروین مهر

موُلف کتاب” پرورش بنفشه آفریقایی بزبان ساده” باتفاق پدر ؛ مشاور ویار همیشگی مدیر

مهندس پروین مهر

مدیریت گلخانه پریسا

مختصری درباره مهندس پروین مهر :

پژمان پروین مهر

مسئول فنی

محتصری درباره پژمان پروین مهر :

مهندس رکسانا نجات

مختصری درباره مهندس رکسانا نحات :